A A+ A++

O nama

Centar za socijalnu skrb Požega kao javna ustanova, mjesno je nadležan za područje tri grada: Požega, Pleternica i Kutjevo, te pet općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika na kojemu živi 63.374 stanovnika.

U realizaciji ciljeva i zadaća, stručni radnici primjenjuju u cijelosti odredbe Zakona o socijalnoj skrbi ("NN" broj: 157/13, 152/14 i 99/15) kao temeljne zakonske regulative, Obiteljski zakon ("NN" broj: 103/15), Zakon o sudovima za mladež ("NN" broj: 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15), Kazneni zakon ("NN" broj: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15), kao i druge propise i podzakonske akte kojima rješavaju pitanja socijalne sigurnosti građana.

Djelatnosti Centra za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa
 2. provodi izvršenja rješenja
 3. vodi propisane očevidnike
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Centar za socijalnu skrb za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:

 1. odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 2. odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 3. vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
 4. provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja

Osim javnih ovlasti Centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 2. obavlja stručno-analitičke poslove
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 15. obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove za područje jedinice područne (regionalne) samouprave koji se odnose na:

 1. savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
 2. razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 3. razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 4. organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
 5. obiteljsku medijaciju
 6. poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 7. poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti

Centar za socijalnu skrb Požega, sukladno članku 276. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13) preuzima sva prava i obveze dosadašnjeg Obiteljskog centra Požeško-slavonske županije, na način da preuzima poslove, radnike, novčana sredstva, opremu, arhivu, dokumentaciju i sredstva za rad, a s danom 01. siječnja 2014. godine, sukladno članku 278. Zakona o socijalnoj skrbi.

Za obavljanje dijela djelatnosti Centar za socijalnu skrb Požega ima Podružnicu Obiteljski centar, sa sjedištem u Požegi, Matije Gupca 6, koja obavlja djelatnost za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.

Podružnica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom:
Centar za socijalnu skrb Požega, Podružnica Obiteljski centar (u daljnjem tekstu: Podružnica). Sjedište Podružnice je u Požegi, Matije Gupca 6.

Podružnica nije pravna osoba te njezinom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Centar za socijalnu skrb.
Podružnica obavlja djelatnost i posluje pod nazivom Centra za socijalnu skrbi svojim nazivom i pri tome mora navesti sjedište Centra centra za socijalnu skrb i svoje sjedište.

Podružnica obavlja dio djelatnosti Centra za socijalnu skrb i to:

 1. savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
 2. razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 3. razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 4. organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
 5. obiteljsku medijaciju
 6. poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 7. poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti
 8. Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, na temelju javnih ovlasti Podružnica obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:
  • odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
  • odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
  • vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
  • provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja