Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017 i 98/2019), čl. 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Požega i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Požega: KLASA: 023-01/20-01/4, URBROJ: 2177-30-06/21-20-2 od 3. 7. 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Požega objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Požega.

Za ravnatelja/icu može biti izabran/a i imenovan/a osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo,

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,

– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,

– položen stručni ispit,

– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Požega uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra.

Uz prijavu na javni natječaj (u nastavku teksta: natječaj) kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom stažu od najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi (ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca),

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Požega da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Požega u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Požega – ne otvarati«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Požega, Dr. Filipa Potrebice 2.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Požega zadržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za socijalnu skrb Požega

 

 

Puni natječaj možete preuzeti ovdje.

Podijeli...