JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

KLASA: 112-06/20-01/3

URBROJ: 2177-30-06/21-20-1

Na temelju odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 112-06/20-01/10, URBROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 6. srpnja 2020. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2020. godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Požega, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Požega, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža, i to:

  1. socijalni radnik – 1 izvršitelj m/ž.

Uvjeti:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz odredbe članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (www.mjere.hr), tj. ovu mjeru mogu koristiti: nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, dok će izabrani kandidati biti pozvani da je dostave i u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Požega, Dr. Filipa Potrebice 2., s naznakom: »Za natječaj za pripravnika/icu«.

U slučaju prijave više od jednog kandidata, Centar za socijalnu skrb Požega, provesti će testiranje – Izvorišne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Obiteljski zakon NN br. 103/15, 98/19, Zakon o udomiteljstvu 115/18, Zakon o općem upravnom postupku NN br. 47/09.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Požega da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Centar za socijalnu skrb Požega

 

Puni tekst natječaja dostupan je ovdje.

Podijeli...