JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: Administrator/ica projekta

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Požega, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2177-30-06/21-15-1 od 12. ožujka 2015. godine, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (Novi Centar za život u zajednici)  v. d.  ravnatelja Centra za socijalnu skrb Požega objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

 1. Administrator/ica projekta – srednja stručna sprema, određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti

 • hrvatsko državljanstvo
 • završena srednja stručna sprema
 • 12 mjeseci radnog iskustva
 • da ne postoje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16. i 16/17. i 130/17. 98719. i 64/20.)
 • iskustvo u radu na provedbi minimalno jednog projekta financiranog sredstvima međunarodnih, europskih ili nacionalnih fondova

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • potvrdu o ukupnom radnom iskustvu, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • ugovor o radu na provođenju međunarodnih, EU ili nacionalnih projekata u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju (rješenja, odluke, ugovore, uvjerenja i drugo), te imaju prednost o odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidate koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će provedena prethodna provjera znanja pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

 

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni putem Web stranice Centra za socijalnu skrb ili putem elektroničke pošte ili telefona.

Izvorišne osnove odnosno tematika za provjeru znanja za kandidate su: Uredba o uredskom poslovanju,  „Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava v.2.0“ izdanje veljača 2018. godine Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, izdanje veljača 2018 (https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU-Prirucnik-za-korisnike-v.pdf )

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama s naznakom „Prijava na natječaj – administrator/ica projekta“ na adresu: Centar za socijalnu skrb Požega, Dr. Filipa Potrebe 2, 34 000 Požega.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Centar za socijalnu skrb Požega

Podijeli...