JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: Administrator/ica projekta

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Požega, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2177-30-06/21-15-1 od 12. ožujka 2015. godine, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (Novi Centar za život u zajednici)  v. d.  ravnatelja Centra za socijalnu skrb Požega objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

 1. Administrator/ica projekta – srednja stručna sprema, određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti

 • hrvatsko državljanstvo
 • završena srednja stručna sprema
 • 12 mjeseci radnog iskustva
 • da ne postoje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16. i 16/17. i 130/17. 98719. i 64/20.)
 • iskustvo u radu na provedbi minimalno jednog projekta financiranog sredstvima fondova Europske unije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • potvrdu o ukupnom radnom iskustvu, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o iskustvu rada na provedbi minimalno jednog projekta financiranog sredstvima fondova Europske unije (potvrda izdana od strane odgovorne osobe nositelja projekta)

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju (rješenja, odluke, ugovore, uvjerenja i drugo), te imaju prednost o odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidate koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će provedena prethodna provjera znanja pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

 

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni putem Web stranice Centra za socijalnu skrb ili putem elektroničke pošte ili telefona.

Izvorišne osnove odnosno tematika za provjeru znanja za kandidate su: važeća Uredba o uredskom poslovanju,  „Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava v.2.0“ izdanje veljača 2018. godine Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, izdanje veljača 2018 (https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU-Prirucnik-za-korisnike-v.pdf )

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama s naznakom „Prijava na natječaj – administrator/ica projekta“ na adresu: Centar za socijalnu skrb Požega, Dr. Filipa Potrebe 2, 34 000 Požega.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Centar za socijalnu skrb Požega

Podijeli...