Natječaj – zasnivanje radnog odnosa – socijalni radnik

KLASA: 100-01/20-01/5

URBROJ: 2177-30-06/21-20-2

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Požega, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2177-30-06/21-15-1 od 12. ožujka 2015. godine i članka 16. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, broj: 61/18.) ravnatelj Centra za socijalnu skrb Požega objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa  na radna mjesta:

  1. socijalni radnik – neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica,
  2. socijalni radnik – određeno puno radno vrijeme, 1  izvršitelja/ice

Uvjeti pod 1. i 2.

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– 12 mjeseci radnog iskustva

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad

– da ne postoje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16. i 16/17. i 130/17. 98/19 i 64/20.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

Pod 1. i 2.

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)

– dokaz o položenom stručnom ispitu ( presliku uvjerenja)

– presliku rješenja o izdavanju odobrenja za samostalan rad za obavljanje djelatnosti socijalnog rada

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)

– potvrdu o ukupnom radnom iskustvu, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju (rješenja, odluke, ugovore, uvjerenja i drugo), te imaju prednost o odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidate koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će provedena prethodna provjera znanja pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni putem Web stranice Centra za socijalnu skrb ili putem elektroničke pošte ili telefona.

Izvorišne osnove za kandidate pod 1. i 2.

Izvorišne osnove provjere znanja su: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, i 130/17,98/19 i 64/20.), Obiteljski zakon („Narodne novine“ broj 103/15, 98/19.), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) i Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ broj 115/18).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama s naznakom »Prijava na natječaj –  socijalni radnik/ca, neodređeno ili određeno radno vrijeme,  na adresu: Centar za socijalnu skrb Požega, Dr. Filipa Potrebe 2, 34 000 Požega.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Centar za socijalnu skrb Požega

Podijeli...