Obavijest o literaturi za testiranje kandidata za administrativnog referenta

  • Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09
  • Zakon o socijalnoj skrbi nn 157/13 do 130/17 – pročišćeni tekst
  • Uredba o uredskom poslovanju NN 7/2009
  • Proračunsko računovodstvo – Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 124/14 – osnovni pojmovi
  • Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
Podijeli...